Jakie dokumenty są potrzebne do założenia stawu?

PROJEKT STAWU

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia stawu?

Kompletowanie dokumentów należy rozpocząć od wizyty we właściwym urzędzie gminy, celem weryfikacji, czy dla działki, na której planujemy wykopać staw został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważne, by przy tym zaznaczyć, jakiego typu ma być to zbiornik: rekreacyjny, retencyjny, hodowlany. Jeśli taki plan został sporządzony – inwestycja będzie mogła być zrealizowana, jeśli nie, należy wystąpić o zmianę ustaleń tegoż planu, co niestety może się okazać procedurą kosztowną oraz czasochłonną.

Jeśli dla działki nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy w urzędzie gminy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (można ją uzyskać w starostwie – w wydziale geodezji). Sprawa komplikuje się w chwili gdy takiej mapy starostwo nie będzie posiadało. W takim wypadku należy wynająć geodetę, który sporządzi plan sytuacyjno-wysokościowy. Na mapie, dla celów projektowych, musi być naniesiony planowany staw, z wyszczególnieniem jego wymiarów oraz głębokości. Gdy wniosek spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, zostaną wydane warunki zabudowy (do wniosku o wydanie warunków zabudowy, w niektórych przypadkach, należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach).

Wspomniana karta informacyjna przedsięwzięcia (na podstawie której wydział ochrony środowiska wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) należy opracować w przypadku gdy w planach jest staw o głębokości 3 metrów i więcej, i/lub zlokalizowany na obszarze objętym ochroną, a jego powierzchnia będzie większa niż 5000m². Od parametrów i tzw. “zasięgu oddziaływania” naszego stawu będzie uzależniona również konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na budowę urządzenia wodnego. Jeśli projekt zakłada budowę stawu zasilanego wodami gruntowymi, o powierzchni do 5000 m2, głębokości do 3 metrów i zasięgu oddziaływania mieszczącym się w granicach działki wnioskodawcy – uzyskanie takiego pozwolenia nie jest wymagane (choć obligatoryjnie należy dokonać jedynie zgłoszenia). Nowe, aktualne na 2022 rok parametry reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, warto dodać, że wcześniej było to do 1000m² i do 3m głębokości stanowione ustawą z dnia 23 listopada 2019 roku.

Kopanie stawu – Krok po kroku

Ponad to, gdy w planie budowy stawu jest wykorzystanie materiałów budowlanych (np. folia, płyty ażurowe lub inne wzmocnienie skarp itp.), inwestycja będzie podlegała również regulacjom z zakresu prawa budowlanego. Tym samym, jeśli planujecie jedynie prace ziemne (wykopanie miejsca na staw) oraz staw inny niż rybny, budowany bez użycia wyrobów budowlanych obowiązywać będą jedynie zgłoszenie/pozwolenie wodno-prawne. Dlaczego nie staw rybny – bo staw rybny jest zaliczany do urządzeń wodnych melioracji szczegółowych, a na budowę takich urządzeń jest wymagane zgłoszenie z zakresu prawa budowlanego (w świetle art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 9 pr. bud. wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wymaga zgłoszenia budowy).
Pragniemy zaznaczyć, że powyższy wpis nie jest wykładnią prawa – stanowi jedynie zbiór informacji dotyczących procedur związanych z budową stawu. Stanowiska urzędów – zwłaszcza w zakresie prawa budowlanego są różne, dlatego też, celem uzyskania rzetelnych informacji zachęcamy do konsultacji ze specjalistami danych dziedzin i/lub kontaktu z właściwym urzędem.

Kopanie-stawu-koparka-z-dlugime-ramieniem